top of page

ΟΧΕ/ΒΑΑ τι είναι;

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση / Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη είναι η αντίστοιχη μετάφραση των όρων Integrated Territorial Investment / Sustainable Urban Development (ITI/SUD) και αποτελεί το χρηματοδοτικό εργαλείο άντλησης κοινοτικών πόρων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, που ενεργοποιήθηκε στην χώρα μας πρώτη φορά κατά την Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020. Το εργαλείο αυτό έδωσε την ευκαιρία στις Αστικές Αρχές να σχεδιάσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, μία στοχευμένη Στρατηγική Ανάπτυξης, βασισμένη στις πραγματικές, χωρικά προσδιορισμένες ανάγκες τους και να αναζητήσουν χρηματοδότηση από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) που εξέδωσαν τις αντίστοιχες Προσκλήσεις.

Στη βάση του χρηματοδοτικού αυτού εργαλείου, βρίσκεται η δημιουργία μιας διαρκούς σχέσης διαβούλευσης, ανατροφοδότησης και συμπλήρωσης μεταξύ των φορέων και των πολιτών μιας πόλης ή ευρύτερης περιοχής.

Αυτή η σχέση, συντηρείται τροφοδοτείται και παρακολουθείται από μία «σύμπραξη» μεταξύ σημαντικών φορέων της πόλης την «Αστική Αρχή», η οποία είναι και αρμόδια για την υλοποίηση της  Στρατηγικής που εκπονείται καθώς επίσης και για την Αναθεώρησή στης, με βάση την αναδιαμόρφωση των αναγκών κατά την περίοδο της πενταετίας που σχεδιάζεται.

gallery_16_1_ocrp.jpg

Η ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά – ιστορικό – υφιστάμενη κατάσταση

Ο Σχεδιασμός:

Το 2014 ξεκίνησε μία νέα και εξαιρετικά παραγωγική περίοδος για τον Δήμο Πειραιά, με αιχμή του δόρατος τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ). Τα βασικά χαρακτηριστικά της οποίας είναι ότι:

1. Αποτελεί μία ολοκληρωμένη και όχι αποσπασματική Στρατηγική,

2. Δίνει την ευθύνη διαχείρισης των πόρων στην ίδια την πόλη του Πειραιά και

3. Δημιουργεί μια μεγαλύτερη δυνατότητα ευελιξίας στη χρήση των πόρων που της εκχωρούνται.

Το σύστημα διακυβέρνησης:

Στον Δήμο Πειραιά, η «Αστική Αρχή» η οποία είναι και αρμόδια για την έγκριση, την παρακολούθηση και την υλοποίηση και την αναθεώρηση της  Στρατηγικής που εκπονείται, συστάθηκε και λειτουργεί από το 2018 μεταξύ τριών εταίρων: του Δήμου Πειραιά, της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά (ΚΟΔΕΠ) και του Οργανισμού Πολιτισμού Άθλησης Νεολαίας (ΟΠΑΝ) - των δύο Νομικών Προσώπων του Δήμου κοινωφελούς και πολιτιστικού χαρακτήρα αντίστοιχα και συνεδριάζει με βάση τον κανονισμό της σε τακτικά διαστήματα.

Το όραμα και ο στόχος:

Η Στρατηγική ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά στηρίχτηκε στο όραμα της δημοτικής αρχής να καταστεί ο Πειραιάς μια σύγχρονη βιώσιμη πόλη, μέσω της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας, τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, της καθημερινότητας και ποιότητας ζωής στην πόλη, και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Το όραμα αυτό, στήριξαν, εμπλούτισαν και πλαισίωσαν όλο αυτό το διάστημα, οι φορείς και οι πολίτες  του Δήμου Πειραιά μέσω της διαδικασίας της διαβούλευσης που εγκαινιάστηκε τον Απρίλιο του 2015 και συνεχίζεται τόσο μέσω ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων (2017), όσο και μέσω δια ζώσης συναντήσεων.

Η επίσημη έναρξη:

Αφού ολοκληρώθηκαν όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται, η πρώτη ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά υποβλήθηκε ως πρόταση στην σχετική Πρόσκληση που εξέδωσε η Περιφέρεια Αττικής τον Μάρτιο του 2017, αξιολογήθηκε θετικά και εγκρίθηκε για χρηματοδότηση τον Μάρτιο του 2018 .

Έτσι συστάθηκε μια αυτόνομη- εντός του Οργανισμού του Δήμου- Υπηρεσία, η Διεύθυνση Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ (πρώην Αυτοτελές Τμήμα) η οποία ορίστηκε με την Απόφαση 379/2018 (ΦΕΚ 789/Β/7.3.2018)  της Περιφέρειας Αττικής ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική 2014-2020 για την υλοποίηση της εγκεκριμένης Στρατηγικής της ΟΧΕ/ΒΑΑ Πειραιά, με πλήρη εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης.

Βάσει της ως άνω απόφασης εκχωρήθηκε στην ΟΧΕ Πειραιά το συνολικό ποσό των 80.465.325 € εκ των οποίων, το ποσό των 9.166.000€ αποτελούν πράξεις επιχειρηματικότητας άμεσων Κρατικών Ενισχύσεων.

Πού βρισκόμαστε σήμερα:

Τεσσεράμισι χρόνια μετά την έγκριση της ΟΧΕ, έχουν εξειδικευτεί Δράσεις ύψους 80.473.001€, έχουν εκδοθεί  Προσκλήσεις ύψους 66.540.550 € και το ύψος των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο ποσό των 65.432.042,19 €.

Από τα παραπάνω ποσά, τα  7.116.196,78€ αποτελούν άμεση επιχορήγηση σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις του Δήμου Πειραιά που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 (Άμεσες Κρατικές ενισχύσεις).  

 

Η εκτίμηση αποτελέσματος:

Ο ρυθμός μεταβολής ωριμότητας της ΟΧΕ καταγράφεται ικανοποιητικός, παρά το γεγονός ότι η υλοποίηση  της Στρατηγικής αφενός εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε το 2018, στη μέση της Προγραμματικής Περιόδου, με όλες τις γνωστές διαχειριστικές δυσχέρειες που αυτό συνεπάγεται (χρονική σύντμηση όλων των σταδίων διαχείρισης)  και αφετέρου, κατά την διάρκεια της υλοποίησης της Στρατηγικής εμφανίστηκε η πανδημία του covid-19 με τις γνωστές σε όλους πολύπλευρες συνέπειες. 

Επιπλέον, η ικανοποιητική πορεία της διαχείρισης της ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά επιβεβαιώνεται από την ήδη ειλημμένη απόφαση της  Περιφέρειας Αττικής, η ΟΧΕ Πειραιά να συνεχιστεί και να επεκταθεί και στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 με την υποβολή νέας επικαιροποιημένης πρότασης για την συνεχιζόμενη ΟΧΕ του Δήμου Πειραιά η σύνταξη της οποίας αφορά και την παρούσα διαβούλευση.

Παρουσίαση της Στρατηγικής της ΟΧΕ/ΒΑΑ του Πειραιά
και του τρόπου προαγωγής της

Στη βάση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας  εκπονήθηκε η  στρατηγική της ΟΧΕ του Δήμου Πειραιά, η οποία προσβλέπει στην ανασύνταξη της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας του Πειραιά, με τη χρήση των δυνατοτήτων των εφαρμογών ΤΠΕ,  στην βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και των υφισταμένων υποδομών, στην  Ανάδειξη της Πόλης ως αναγνωρίσιμου διεθνώς τουριστικού και πολιτιστικού προορισμού, πάντοτε σε συνδυασμό με την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από Δράσεις κοινωνικής ένταξης και προώθησης στην απασχόληση.

Η υλοποιούμενη στρατηγική  επικεντρώθηκε  σε συγκεκριμένες ανάγκες και προκλήσεις που έχουν χωρικό εντοπισμό, ενώ παράλληλα  προκρίθηκαν δράσεις με ολοκληρωμένο χαρακτήρα που λαμβάνουν υπόψη και στοχεύουν να βελτιώνουν τις οικονομικές, περιβαλλοντικές / κλιματικές και κοινωνικές / δημογραφικές συνθήκες. Η Στρατηγική ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά διέπεται από μία σαφή «λογική της παρέμβασης», μέσα από την υιοθέτηση μίας λογικής αλληλουχίας που περιλαμβάνει ανάλυση αναγκών – προκλήσεων, δυνατών και αδύνατων σημείων, αδυναμιών και ευκαιριών στην περιοχή παρέμβασης και αντιστοίχισης των αναγκών με τους ειδικούς στόχους / τις επενδυτικές προτεραιότητες του ΕΠ Αττικής 2014-2020.

Με βάση τα παραπάνω, η Στρατηγική της ΟΧΕ/ΒΑΑ Πειραιά αναπτύσσεται στους ακόλουθους Πυλώνες, συγκροτώντας ένα συνεκτικό Σχέδιο Δράσης:

Asset 3.png

Πυλώνας 1:

Βελτίωση της Ελκυστικότητας και της Ανταγωνιστικότητας της Πόλης του Πειραιά – Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ανάδειξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών - Στήριξη της Προσαρμοστικότητας υφιστάμενων και της δημιουργίας νέων και καινοτόμων Επιχειρήσεων.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός που εκχωρήθηκε στον Δήμο Πειραιά για υλοποίηση  των έργων του Πυλώνα 1 είναι 28.207.000€.

Asset 4.png

Πυλώνας 2:

Αστική Αναβάθμιση και Αναζωογόνηση– Ανάδειξη της Πόλης του Πειραιά ως αναγνωρίσιμου διεθνώς τουριστικού και πολιτιστικού προορισμού – Διαχείριση και διάχυση των τουριστικών και πολιτιστικών ροών στην Πόλη μέσω παρεμβάσεων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και εφαρμογής «έξυπνων» λύσεων στις αστικές και κοινωνικές λειτουργίες. Ο συνολικός Προϋπολογισμός που εκχωρήθηκε στον Δήμο Πειραιά για υλοποίηση  των έργων του Πυλώνα 2 είναι 24.521.000 €.

Asset 5.png

Πυλώνας 3:

Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Πρόσβασης των Δημοτών σε Ποιοτικές Υπηρεσίες Κοινωνικής Ένταξης και Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός που εκχωρήθηκε στον Δήμο Πειραιά για υλοποίηση  των έργων του Πυλώνα 3 είναι 27.337.000 €.

0001 limani.jpg

O Πειραιάς αναδεικνύεται: 

  • Ως "γαλάζια" πόλη προσανατολισμένη στις θαλάσσιες δραστηριότητες και στη γαλάζια οικονομία 

  • Ως "πράσινη πόλη", με αξιοποίηση ενεργειακών τεχνολογιών στις δημόσιες υποδομές και λειτουργίες και συμβολή στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος, σε συνδυασμό με παρεμβάσεις βιώσιμης αστικής κινητικότητας

  • Ως "έξυπνη πόλη", με ανάπτυξη και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών που βελτιώνουν τις υπηρεσίες προς τους πολίτες, τους επισκέπτες, τις επιχειρήσεις κλπ, προσελκύουν τους νέους και δημιουργούν νεοφυείς επιχειρήσεις 

  • Ως "βιώσιμη πόλη", κάτω από την αλληλεπίδραση περιβαλλοντικών, κυκλοφοριακών και κοινωνικών παρεμβάσεων και υπηρεσιών

Συνοψίζοντας, η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Πειραιά, με καταλύτη την ειδική αναπτυξιακή δυναμική της Γαλάζιας Οικονομίας και του Ναυτιλιακού Πλέγματος αναπτύχθηκε  ολοκληρωμένα και πολύπλευρα αξιοποιώντας τις δυνατότητες που δίνει το πολιτιστικό του απόθεμα για τον εμπλουτισμό και τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος του, ώστε να εδραιώσει μια σύγχρονα βιώσιμη αναπτυξιακή φυσιογνωμία. Για την επιτυχία του εγχειρήματος είναι απαραίτητη η ανάπτυξη κοινωνικών δράσεων στήριξης και ενδυνάμωσης της τοπικής κοινωνίας, με άξονα την ανάγκη της ισότιμης συμπερίληψης όλων των πολιτών , στην κατεύθυνση της ένταξης και της κοινωνικής  συνοχής.

bottom of page